«Իդեալական մարդու» փնտրտուքներում․ մուրուվայի հայեցակարգի փոփոխությունները ջահիլիայից մինչև ադաբի ձևավորում. Դավիթ Հովհաննիսյան

Սույն հոդվածի հիմնական խնդիրն է պարզաբանել սուննայի հիմքում ընկած «իդեալական մարդ» հասկացության իմաստային փոփոխությունները նախաիսլամական շրջանից մինչև ադաբի ձևավորման ժամանակաշրջանը (9-րդ դ․):

Հոդվածն ամբողջությամբ (PDF)

Աղբյուր՝ «Արևելագիտության հարցեր» (Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու) № 11, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 6-17


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.