Սոնա Թաջիրյան

Սոնա Թաջիրյան

էլ. փոստ`sona.tajiryan@ysu.am

Սոնա Թաջիրյանի հետազոտությունների շրջանակը ներառում է 16-18-րդ դդ. Նոր Ջուղայի հայ վաճառականական ցանցի ուսումնասիրությունը, դրա գոյատևման և հաջողության գրավականների, ինչպես նաև ուշ միջնադարյան հայ վաճառականի կերպարի առանձնահատկությունների վերհանումը։ Մինչ այժմ կատարված ուսումնասիրությունները ներառել են միջնադարյան արաբ պատմիչների անդրադարձը Եգիպտոսի հայ համայնքին, ինչպես նաև Եգիպտոսի քաղաքների և ընդհանրապես ուշ միջնադարյան պատմության ուսումնասիրությունը՝ հիմնված եվրոպացի ճանապարհորդների թողած նոթերի և աշխատությունների վրա։


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.